01
Waarom zou ik een zomerschool organiseren?

Een zomerschool in jouw stad of gemeente is een unieke kans, een positief verhaal. Schoolmakers vzw is ervan overtuigd dat het een meerwaarde kan betekenen voor elke stad of gemeente. Lydwin Bulckens ondersteunde vorig en dit jaar verschillende provincies en lokale besturen in de organisatie van zomerscholen en geeft drie redenen waarom je als stad of gemeente moet inzetten op een zomerschool. Lees haar blog hier.

Collega Karoline coördineerde Talent krijgt Zomerkans, de zomerscholen van Mechelen, en legt je hier uit waarom zij voorstander is van zomerscholen.

02
Ja, ik wil een zomerschool organiseren! Maar welke stappen zet ik nu?

Fantastisch! Jij wil je een zomerschool uit de grond stampen! Lees voor je een concept uitdenkt de oproep van de Vlaamse overheid door. Dit is een sterke start voor de opbouw van je subsidiedossier.
Een eerste stap is een concept uitdenken, een duidelijke missie en doelgroepbepaling zodat je vervolgens een overtuigend subsidiedossier kan indienen. Zomerscholen.Vlaanderen organiseerde een webinar waarin werd gewerkt aan de voorbereiding van een subsidiedossier. Lydwin legt je alles haarfijn uit en helpt je aan de hand van een stappenplan tot een concrete visie komen. Snuister gerust eens door het aanbod.

03
Ben ik nog niet te laat om mijn subsidie-aanvraag in te dienen?

Neen, helemaal niet! Je kan je aanvraag indienen tot 30 mei 2022.

04
Hoeveel subsidies kan je verkrijgen voor het organiseren van een zomerschool?

De financiering van de zomerschool bestaat uit 2 delen. Ten eerste de financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod. Ten tweede de financiering van de regierol.

  1. Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod:
    De onderwijsinstelling of het lokaal bestuur neemt in zijn aanvraag een inschatting op van het aantal leerlingen dat men maximaal zou kunnen bereiken. Per leerling per volledige dag wordt een subsidie voorzien van 45 euro voor de organisatie van een onderwijsaanbod en het verrijkingsaanbod (sport, cultuur,…). Onderwijsinstellingen die geen beroep doen op de regierol van een lokaal bestuur of die gelegen zijn op het grondgebied van een lokaal bestuur dat geen regierol opneemt, ontvangen een extra subsidie van 5 euro per leerling.
  1. De financiering van de regierol:
    Lokale besturen maken aanspraak op extra middelen (20 euro per leerling voor de volledige periode van 10 dagen) als ze een regierol (ondersteuning, coördinatie,…) opnemen voor scholen op hun grondgebied.

Samengevat betekent dit  dat als de effectieve leerlingenaantallen de ingeschatte leerlingenaantallen overstijgen, de uitgekeerde subsidies toch beperkt blijven tot het maximumbedrag gekoppeld aan de ingeschatte leerlingenaantallen. Het is bijgevolg belangrijk een zo maximaal mogelijke inschatting te maken van de te verwachte leerlingenaantallen. Er kan dus geen subsidie worden uitbetaald voor méér leerlingen dan initieel ingeschat.

De gedetailleerde informatie vind je  in de oproep onderkopje 8: Budget.

05
Moet er een aanwezigheidslijst worden bijgehouden?

De Vlaamse overheid vraagt na afloop van de zomerschool de effectieve deelnemersaantallen op, niet de aanwezigheidslijsten zelf.

Het is wel aangewezen om elke dag je aanwezigheden bij te houden zodat je deze indien nodig kan voorleggen ter verantwoording aan de overheid. Een afwezigheid wegens ziekte hoeft niet geregistreerd te worden.

06
Kunnen verschillende lokale besturen samenwerken en hoe dit vermelden in de subsidie-aanvraag?

De organisatoren (lokale besturen en onderwijsinstellingen) kunnen voor de organisatie van een zomerschool of het opnemen van de regierol onderling samenwerken of samenwerken met instellingen van het volwassenenonderwijs, instellingen van het hoger onderwijs, of andere organisaties.

De betrokken gemeenten duiden dan een indienende (trekkende) gemeente aan die de aanvraag doet.

Ook onderwijsinstellingen kunnen onderling samenwerken om zomerscholen te organiseren, (scholengroep of scholengemeenschap). Ook hier duiden ook zij een indienende (trekkende) school die in naam van het samenwerkingsverband de aanvraag doet.

Meer details vind je in de oproep onder kop 3: Organisatoren en samenwerkingsverbanden.

07
Wat moet je als lokaal bestuur doen om aanspraak te maken op de 20 euro extra per kind?

In dat geval moet je minstens twee partnerschappen aangaan. Dit kunnen zowel scholen als andere partners zijn.

08
Hoe bepaal ik de missie van mijn zomerschool?

Je kan de webinar van vorige jaar herbekijken die je doorheen de aanzet van je eigen zomerschool leidt. Hierin legt Lydwin stap per stap uit hoe je dit aanpakt.

– Hoe bepaal ik de visie en missie van mijn zomerschool? Deel1
– Hoe bepaal ik de visie en missie van mijn zomerschool? Deel2

09
Wie mag een zomerschool organiseren?

Een zomerschool kan enkel georganiseerd worden door Onderwijsinstellingen, Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze kunnen daarbij met verschillende partners samenwerken, en ook onderling kunnen scholen en lokale besturen samenwerkingsverbanden opzetten.

10
Wie kan deelnemen aan de zomerscholen? Wat is de doelgroep?

Scholen en lokale besturen kunnen zomerscholen organiseren voor:

  • Gewoon en buitengewoon lager onderwijs (niet voor kleuters)
  • Gewoon secundair onderwijs inclusief OKAN, deeltijds onderwijs en leren en werken
  • Buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4

Het staat de organisatoren vrij om te kiezen op welke doelgroep ze zich richten. Een logische keuze is dat een lagere school haar zomerschoolaanbod richt op leerlingen uit het  lager onderwijs, maar het is ook mogelijk dat een secundaire school een aanbod organiseert voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs.

11
Hoe lang duurt een zomerschoolinitiatief?

De zomerscholen vinden plaats in de zomervakantie van 2022 voor minstens 10 voltijdse dagen bij voorkeur gespreid over 2 opeenvolgende (werk)weken of 20 halve dagen bij voorkeur gespreid over 4 opeenvolgende weken. Een voltijdse dag bestaat uit 8 uur, een halve dag uit 4 uur.

In afwijking hiervan, kan voor leerlingen die in het buitengewoon onderwijs ingeschreven zijn, de maximale duur beperkt worden tot 5 volle dagen of 10 halve dagen. De organisator van de zomerschool doet daarvoor een gemotiveerde aanvraag bij de indiening van het zomerschoolproject.

 

12
Moeten de twee weken zomerschool aaneensluitend georganiseerd worden?

De twee weken zomerschool moeten niet aaneensluitend georganiseerd worden. Wel is het zo, dat alle kinderen 10 volle of 20 halve dagen zomerschool moeten volgen (met uitzondering voor deelnemers uit het buitengewoon onderwijs) om aanspraak te kunnen maken op de subsidies. Dezelfde kinderen worden dus verwacht in week 1 en week 2.

13
Is het nodig dat de verantwoordelijke van de zomerschool een pedagogisch diploma heeft?

De organisator zelf hoeft geen pedagogisch diploma te hebben. De Vlaamse overheid vraagt wel dat de coördinator een onderwijsachtergrond heeft.

Ook de vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij de leertaken moeten daarvoor voldoende geschoold zijn. Personen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs die niet werkzaam zijn in het onderwijs, of personen zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs maar met de nodige pedagogische ervaring kunnen aangeworven worden.

Nu blijkt uit onderzoek dat de beste resultaten geboekt worden wanneer zowel de coördinator als de vrijwilligers een pedagogisch bekwaamheidsattest of voldoende ervaring hebben.

14
Moet mijn zomerschool plaatsvinden in een schoolgebouw?

Neen, de zomerschool vindt plaats op om het even welke geschikte locatie in Vlaanderen of Brussel. Dit hoeft niet beperkt te worden tot fysieke schoolomgevingen. Zo behoren culturele centra en gemeenschapscentra, gemeentelijke infrastructuur, bibliotheken, musea, … ook tot de mogelijkheden.

15
Wat is het minimum aantal leerlingen nodig voor mijn zomerschool?

Er is geen minimumaantal leerlingen vastgelegd. Er kan met andere woorden ook voor vijf leerlingen of zelfs minder een zomerschool georganiseerd worden. De subsidies worden toegekend op basis van de leerlingenaantallen, dus de subsidies zullen lager liggen bij kleinere leerlingenaantallen.

16
Hoe zit dat met de Coronamaatregelen vs mijn zomerschool?

Bij het organiseren van een zomerschool moeten, zowel voor de leer- als de spelactiviteiten, de geldende maatregelen tegen het coronavirus goed opgevolgd worden.

De zomerscholen vallen onder de regeling van de jeugdkampen. Deze richtlijnen vind je terug op de website van De Ambrassade: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

17
Ben ik vrij te kiezen welke partnerschappen ik aan ga?

Ja! Dat kiezen de zomerscholen helemaal zelf. Bij voorkeur kiezen ze dit afhankelijk van de doelen die ze voorop stellen, maar daarin ben je als zomerschool volledig autonoom.